Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Oleme avatud E-R 10-20 ja L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22

 

Kogud

| Kogude suurus | Soovime hankida |

 
Eesti Rahvusraamatukogu kogude komplekteerimisele pandi alus 21. detsembril 1918. aastal Riigiraamatukogu asutamisega. Raamatuvaramu tuumikuks sai endisele Eestimaa Kubermanguvalitsusele kuulunud 2000 õigusloomeks ja riigi valitsemiseks vajalikku raamatut.
1919. aastast hakkas raamatukogu saama kõigi Eesti trükiste sundeksemplare. Kogusid asuti täiendama ka välisvahetuslepingute alusel.
1935. aastal loodi Riigiraamatukogu arhiivkogu, kuhu suunati üks eksemplar kõigist Eestis ilmunud trükisest. Algas Eesti trükiste ning Eestit ja Baltimaid käsitleva kirjanduse süstemaatiline komplekteerimine.
Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal katkesid sidemed välisriikide raamatukogudega, kogudes hakkas domineerima üleliidulise sundeksemplarina saabuv venekeelne trükis.

1980ndate aastate lõpust täiendab Eesti Rahvusraamatukogu oma kogusid tulenevalt ülesannetest rahvus-, parlamendi- ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste raamatukoguna.
Sundeksemplari seaduse alusel kogutakse, säilitatakse ja tehakse kättesaadavaks Eestis ilmunud trükised, auvised, elektroonilised teavikud ja võrguväljaanded.
Komplekteerimise juhendi alusel hangitakse lisaks Eesti teavikutele ka Eestit käsitlevaid või Eesti kohta teavet sisaldavaid teavikuid, välisriikide ametlikke väljaandeid, rahvusvaheliste organisatsioonide väljaandeid, õiguse, majanduse, poliitika jt humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkondade teavikuid.
 
Kogude kujundamise ja säilitamise põhimõtted on määratletud Eesti Rahvusraamatukogu kogude kujundamise ja säilitamise tegevuskavas aastani 2018, mille kohaselt on Rahvusraamatukogu strateegiliseks eesmärgiks kogudes sisalduva rahvusliku kultuuripärandi säilitamine ning kättesaadavaks tegemine praegustele ja tulevastele põlvedele. Rahvusliku kultuuripärandina käsitletakse harulduste ja arhiivkogu rahvusteavikuid, isikuarhiivide arhivaale ning originaalkunsti teoseid. Kogude terviklikkuse, säilimise ja juurdepääsu loomise eesmärgil teostatakse teavikute plaanipärast reprodutseerimist iga-aastase reprodutseerimiskava alusel. Digiteeritud väljaanded on kättesaadavad digitaalarhiivi DIGAR kaudu.

 


digitaalarhiiv digar